Janke

Janke | Oprichtster

Mijn naam is Janke Terpstra – de Boer, in 1995 getrouwd met Boer Wietze en samen 4 kinderen gekregen (Hylkje, Pieter, Wierd en Sybrigje). In het jaar 2000 hebben we de boerderij van Wietze zijn ouders overgenomen en zijn we op de Sumarderwei komen wonen. Ik heb jaren gewerkt als apothekersassistente in de Centrale Apotheek in Leeuwarden. En in 2006 een carrière switch gemaakt en begonnen als gastouder, wat een beetje uit de hand is gelopen naar ’t Krobbehiem. Deze switch heb ik ook gemaakt, omdat ik het een aanvulling vind dat kinderen iets positiefs meekrijgen van het land/boeren leven. Ik vind het prachtig om te zien hoe kinderen hier op ons erf kunnen spelen en ontwikkelen. Dat is voor mij genieten!

Wieke

Myn namme is Wieke, bin troud mei Wander en tegearre binne wy âlders fan trije bern. Der is niks moaiers dan har leafde te jaan en by te stean in har ûntwikkeling. En har oanmoedigje om alles erút te heljen wat der yn har sit, want groeie kinne wy allegear. Myn bydrage yn it Krobbehiem is dan ek; om elk bern in leafdefol en feilige omjouwing te jaan werst wêze meist wast bist. Om respekt te hawwe foar elk ferset dat we stjinkomme en útdaging en stimulearing te jaan yn hja ûntwikkeling. Mei each foar wast sels al kinst wer kinne wy dy útdaagje. Mar ek troch nauw kontakt mei âldens dat we op deselfde line sitte. Want ek jimme binne wichtich foar ’t Krobbehiem, want it fertrouwen dat we fan jimme krije der haw ik respekt foar. Om mei jimme mei te tinken en in ferlenging te wêzen yn it grut bringen fan jimme bern is in prachtich geskink en wer ik in protte wille oan belibbje.