Wieke

Myn namme is Wieke, bin troud mei Wander en tegearre binne wy âlders fan trije bern. Der is niks moaiers dan har leafde te jaan en by te stean in har ûntwikkeling. En har oanmoedigje om alles erút te heljen wat der yn har sit, want groeie kinne wy allegear. Myn bydrage yn 't Krobbehiem is dan ek; om elk bern in leafdefol en feilige omjouwing te jaan werst wêze meist wast bist. Om respekt te hawwe foar elk ferset dat we stjinkomme en útdaging en stimulearing te jaan yn hja ûntwikkeling. Mei each foar wast sels al kinst wer kinne wy dy útdaagje. Mar ek troch nauw kontakt mei âldens dat we op deselfde line sitte. Want ek jimme binne wichtich foar ’t Krobbehiem, want it fertrouwen dat we fan jimme krije der haw ik respekt foar. Om mei jimme mei te tinken en in ferlenging te wêzen yn it grut bringen fan jimme bern is in prachtich geskink en wer ik in protte wille oan belibbje. In leafdefolle groet, Wieke

Anja

Myn namme is Anja en ik bin troud, mem en beppe! Ik wurkje sûnt maart 2008 by it Krobbehiem, dit doch ik mei in protte leafde en wille op de groep fan de Krobkes (0-2). In myn frije tiid mei ik graach te rinnen mei ús hûn Mace. Myn hobby’s binne saxofoon spilje by de Koninklijke fanfare de Lofstem en lêze.

Ellen

Mijn naam is Ellen Postma. In het dagelijks leven mag ik mezelf moeder noemen van een prachtige dochter, wat een eretitel is dat! Ik breng dan ook graag tijd door met mijn gezinnetje, en daarnaast ben ik met regelmaat in de sportschool te vinden. Sinds maart 2010 ben ik al werkzaam op 't Krobbehiem, en nog iedere dag is het genieten! Drie dagen per week ben ik te vinden op de Krobkes (dagopvang, 0-4 jaar). Van jongs af aan is het werken met kleine kinderen al mijn passie geweest, en dit te mogen uitvoeren op zo'n pracht locatie is natuurlijk helemaal uniek! Kind, natuur én het boerenleven samenbrengen, wat is er nou mooier!?

Pieta

Mijn naam is Pieta van der Wal, ik werk bij ‘t Krobbehiem sinds juni 2016. Iedere dag ga ik met plezier naar mijn werk. De contacten met de kinderen en ouders vind ik hartstikke leuk, elke dag is weer anders. Lekker buiten spelen, de baby’s verzorgen of met de kinderen knutselen. Voornamelijk werk ik op de Krobkes. 4 dagen in de week ben ik werkzaam op ‘t Krobbehiem. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het paardrijden of aan het voetballen.

Pytsje

Mijn naam is Pytsje de Vries. Na het afronden van mijn opleiding ben ik werkzaam als leidster bij Kinderopvang ‘t Krobbehiem. Als je het mij vraagt is werken met kinderen het leukste beroep, je probeert ze te stimuleren in hun ontwikkeling, je ziet ze groeien en mag op een liefdevolle manier voor ze zorgen. Ik ga dan ook elke dag met veel plezier naar mijn werk, het leuke hieraan is dat geen dag hetzelfde is bij ’t Krobbehiem. Hiernaast mag ik ook in de handjes knijpen dat ik op deze prachtige, unieke locatie mag werken. Naast werken vind ik het erg leuk om te voetballen en hou ik van gezelligheid.